CENÍK

Kolik vás bude vypracování rodokmenu stát, není možné předem jednoznačně určit. Lze mluvit jen o ceně orientační. Odvozuje se od kompromisu mezi hodinovou sazbou 250 Kč a částkou 200 Kč za jeden zjištěný matriční záznam. Finální cena je vždy odvozena od skutečně provedených prací a rozsahu získaných informací, které se podařilo dohledat.

Rodokmen STANDARD (*1), (*2), (*3)

vývod z 8-10 generací v hlavní rodové linii (pol.17.stol - 20.stol.)

6.000 - 10.000.- Kč

Rodokmen KOMPLET (*1), (*2), (*3)

vývod z 8-10 generací kompletní (220-400 jmen)

20.000 - 25.000.- Kč

Rodopis objektů a obcí (*1), (*2)

(v závislosti na zaměření a rozsahu rodopisu)

individuálně

Přednášky a kurzy (*4)

výuková jednotka (v.j.) = 2x 45min.

1.000.- Kč / v.j.

Přepis a překlad písemností

hodinová sazba

250.- Kč / hod.

* Vysvětlivky

(1) Při stanovení ceny rodokmenu záleží pochopitelně na počtu generací, které se podaří dohledat, i na rozsahu informací, které zadavatel požaduje zjistit. Úspěšnost bádání je navíc závislá jak na samotných aktérech - předcích, jejich profesním zařazení, majetkovém zázemí, jejich mobilitě a všech tehdejších aktivitách, které poutaly pozornost zapisujících úřadů. Záleží ale také na vnějších okolnostech, na změnách správního uspořádání (nejčastěji farností a panství), na vyspělosti místní administrativy, ať církevní, vrchnostenské či státní, i na individuálním přístupu zapisujících úředníků. V neposlední řadě závisí množství vyhledaných skutečností na stavu dochovaných archivních pramenů, které mohly v průběhu staletí podlehnout požárům, plísním, hlodavcům, ale i lidské hlouposti. Např. část archivu panství Orlík nad Vltavou přišla vniveč v 19. století, kdy se horlivý úředník rozhodl zavděčit nadřízeným tím, že část starých písemností prodal do stoupy. Naštěstí jen zřídka se stane, že se pro danou oblast nedochovaly ani matriky, ani pozemkové knihy či urbáře, katastry, případně soupisy poddaných, knihy hostů, ba ani svatební konsensy, pozůstalostní spisy nebo jiný úřední materiál. Pátrání v písemnostech různého zaměření je však kvůli jejich odlišnému uložení a uspořádání mnohem náročnější, než jen hledání v matrikách.

U komplikovanějších nebo rozsáhlejších rodokmenů je vhodné stanovit si předem dílčí finanční limit. Další postup, směr a etapy bádání pak vyplynou z dílčích poznatků a průběžných konzultací se zadavatelem.

(2) Individuálně jsou řešeny další poplatky, jako např. výjimečné cestovné, úřední poplatky za nahlédnutí do matrik uložených dosud na matričních úřadech apod. 

(3) Ceny za výtvarné zpracování grafického listu, případně za knižní svázání se domlouvají individuálně s ohledem na velikosti formátu a zvolený knihařský materiál. Zpravidla se pohybují mezi 1000,- až 3000,- Kč.

(4) U činností, ke kterým je nezbytný shromažďovací prostor (přednášky, kurzy), budou náklady spojené s pronájmem prostor řešeny individuálně v závislosti na místě konání, počtu zájemců a zaměření přednášky či kurzu.