HISTORIE OBCÍ

Genealogický průzkum měst a obcí není jen sousledná řada letopočtů, převyprávění časové osy od archeologických nálezů nejstaršího osídlení oblasti a prvních zmínek o předmětné obci. Detailním studiem archivních pramenů a jejich vzájemným porovnáváním lze zodpovědět řadu zajímavých otázek: Jací lidé zde žili a jak spolu vycházeli v dobách míru, válek a různých krizí; jaká byla jejich jazyková (etnická), sociální skladba; v jakých oborech nacházeli pracovní uplatnění? V pramenech se dá dohledat, jak plnili své povinnosti vůči státu, vrchnosti, církvi; kdo a jak zajišťoval jejich duchovní správu a vzdělávání; kdo obec řídil a jak účelně se spravoval obecní majetek. Historické katastry prozradí, jak se měnily názvy okolních lesů, polí, rybníků apod. Obecní historie muže obsahovat i výpovědi o všedním životě obyvatel a jeho provázání s velkými historickými událostmi, jakými bývaly války, revoluce a politické, či správní reformy (např. rekatolizace a náboženská tolerance, zavedení povinné školní docházky, zrušení nevolnictví a poddanství, vystěhovalectví do Zámoří ...).

Ukázka historie obce: