KURZY

Kurz genealogie - Dobrodružství rodinné historie

Cíl: Absolventi by si měli osvojit základní faktické znalosti a praktické dovednosti, které jim umožní úspěšné pátrání po vlastní rodinné historii.

Teorie genealogie jako historické vědy bude proto představena jen stručně v úvodu. Větší důraz bude kladen na její pracovní metody, informační zdroje a nástroje rodopisného bádání. Stěžejní pozornost se věnuje paleografii, čtení starých písem, v nichž jsou základní životní události našich předků zapsány. K praktickému procvičování těchto dovedností nebudou sloužit jen tištěné vzorníky, ale především vlastní archivní prameny (matriční knihy, soupisy poddaných, adresáře, soupisy imigrantů do USA), které jsou v současné době veřejně přístupné v digitalizované podobě na internetu. Kurz proto zároveň slouží k efektivnějšímu využití informačních technologií a k zvýšení počítačové gramotnosti posluchačů.

Na konkrétních případech, s nimiž se posluchači seznámí při aktivním procvičování paleografických dovedností, bude představena současná organizace archivů v ČR a okolních zemích, vývoj matriční a majetkoprávní evidence v minulosti, stejně jako širší historické souvislosti z oblasti veřejné správy; vojenství; vývoje měr, vah a měnových systémů; dědická praxe; mobilita a migrace; výběru osobních jmen; utváření příjmení apod.

Kurz genealogie - pokročilí

Cíl: Absolventi kurzu pro pokročilé je seznámit a naučit uchazeče, kteří by již měli zvládat základní znalosti a praktické dovednosti nezbytné pro hledání vlastních předků, pracovat i s takovými prameny, které se obvykle k základnímu genealogickému bádání nepoužívají, přestože zpravidla obsahují pro rodopis cenné informace.

Stěžejní pozornost bude i nadále věnována paleografii, čtení starých písem. K praktickému procvičování těchto dovedností budou sloužit vlastní archivní prameny, nejen matriční knihy (jak tomu bylo v základním kurzu), ale např. i pozemkové knihy, urbáře, soupisy poddaných, robotní rejstříky apod.

Ve větší míře bude také pozornost věnována širším historickým souvislostem (z oblasti veřejné správy; vojenství; vývoje měr, vah a měnových systémů; mobility a migrace), které vnímavému rodopisci umožní docenit plný význam zdánlivě banálních výpovědí serielních pramenů.

Osnova:

1) Opakování terminologie,

2) Sociální péče (chudobince) 19. a poč. 20. století

3-4) Pozemkové knihy

5) Urbáře

6-7) Komplementární evidenční prameny

8) Měnové systémy

9-10) Míry a váhy

11-12) Kartografie, historická geografie