PhDr. Pavel Matlas, Ph. D.

dvacet let genealogické praxe

Vystudoval jsem historii a muzeologii na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě. Od roku 1999 jsem působil jako archivář ve Státním oblastním archivu v Třeboni. Vedle pořádání fondů velkostatků jsem zde prováděl také rodopisné rešerše, zprvu z matričních knih, ve složitějších případech následně i z dalších, již méně využívaných písemností obsahujících záznamy genealogické povahy.

V letech 2005-2011 jsem byl doktorandem Historického ústavu FF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a absolvoval studijní pobyty v Německu na Max-Planck Institut für Geschichte v Göttingen a Velké Británii na Faculty of Economics - University of Cambridge. Účastnil jsem se a přednášel na konferencích ve Francii, Norsku, Belgii a Japonsku.

Badatelsky jsem se vždy zabýval "neprivilegovanými" vrstvami společnosti a to zejména tématy, která bezprostředně souvisela s historickou demografií: sňatečností, sexuálním chováním, prostorovou a sociální mobilitou. Od sociálních dějin kriminality a problematiky deviantního chování se můj zájem rozšířil na obecná témata tradiční lidové kultury, jako hmotnou kulturu, neformálním mechanismy sociální kontroly, kolektivní identitu, geografickou a sociální mobilitu venkovského obyvatelstva. 

S výsledky mých výzkumů se můžete seznámit na stránkách dvou knižních publikací. První, s názvem Shovívavá vrchnost a neukáznění poddaní?, vyšla v nakladatelství Argo v roce 2011; druhá o pět let později v nakladatelství Scriptorium pod názvem Z poddaného šlechticem. V ní jsem zúročil i bohaté zkušenosti z genealogické práce. Na pozadí pozoruhodných osudů prostého venkovana a několika generací jeho potomků, kteří prožili své životy v prostředí úřednické šlechty, kam je jejich výjimečný vesnický předek úspěšně uvedl, přináší kniha hlubší "kulturně antropologický" vhled do každodennosti a mentality raného novověku, když mapuje přechodové rituály rámující jejich životní etapy (křest, biřmování, svatby, pohřby). Odkazy na publikace:

Shovívavá vrchnost a neukáznění poddaní

Z poddaného šlechticem

Historické vědě zůstávám věrný i nadále. Od roku 2011 působím jako externí vyučující na Fakultě humanitních studií UK Praha. Vedu také řadu kurzů a přednášek pro širokou veřejnost, v nichž čerpám ze své odborné, ale i popularizační práce.

Publikační činnost

Monografie

Z poddaného šlechticem. Rodinné paměti Zbudovských z Rovné hory a Malých z Tulechova (1604 - 1737), Praha 2016, 361 s. (ISBN 978-80-88013-21-1)

Shovívavá vrchnost a neukáznění poddaní? Hranice trestní disciplinace poddaného obyvatelstva na panství Hluboká nad Vltavou v 17. - 18. století, Praha, Argo 2011, 323 s. (ISBN 978-80-257-0382-3)

Recenze monografie

STERNECK, Tomáš; Folia Historica Bohemica 2011, 26, č. 2, s. 540-544.

MAUR, Eduard; Český časopis historický 2011, 109, č. 4, s. 854-857.

ČEVELOVÁ, Zuzana; Dějiny a současnost 2011, č. 8, s. 45.

KREUZ, Petr; Rechtsgeschichte 2012, 20, č. 1, s. 428-431.

CHOCHOLÁČ, Bronislav; Časopis Matice moravské 2011, 130, č. 2., s. 408-410.

ŠMÍD, Petr; Otázky - historie - problémy 3, 2011, č. 1, s. 193-195.

CHUCHMA, Josef; Zapomenutá role. Hrubé záplaty, Mladá fronta Dnes, 22. 9. 2012, s. 12.

Spolupráce na monografiích (kapitoly v publikacích)

Příprava a průběh honů na třeboňském a hlubockém panství za vlády Jana Adolfa II. ze Schwarzenbergu a jeho manželky Eleonory z Lichtensteinu. Příklad roku 1865, in: Ourodová-Hronková L. (ed.), Schwarzenberská krajina Hlubocka a Třeboňska, Proměna krajiny na vybraných schwarzenberských panstvích mezi lety 1660-1930. České Budějovice 2017. ISBN 978-80-85033-79-3.

Panský špitál jako prostředek disciplinace poddaných. K sociálnímu zabezpečení raně novověkého venkova, in: Hlavačka, M. - Cibulka, P. et alii (edd.), Chudinství a chudoba jako sociálně historický fenomén: ambivalence dobových perspektiv, individuální a kolektivní strategie chudých a instrumentária řešení Praha, Historický ústav 2013, s. 204-234. (Práce Historického ústavu AV ČR, 46) ISBN 978-80-7286-225-2

Avoidance of serfdom in Bohemia and changes of agricultural production on Třeboň estate, in: Antoine A. (ed.), Agricultural specialisation and rural patterns of development, Turnhoult 2016, s. 134 - 150, ISBN: 978-2-503-53228-8

Studie

Trh s měšťanskými domy v Opavě v letech 1648-1689, Opava. Sborník k dějinám města 3, 2003, s. 21-29.

K původu hrabat Přehořovských z Kvasejovic, Táborský archiv. Sborník Státního oblastního archivu v Táboře 12, 2003-2004, s. 151-156.

Delikt smilstva a jeho postih na schwarzenberském panství Hluboká nad Vltavou, Archivum Trebonense 11, 2006, s. 76-96.

Hrdelní soudnictví na panství Hluboká nad Vltavou (1661-1765), Sborník archivních prací 57, 2007, s. 3-156.

Rychlá cesta na popraviště. Trestní řízení a popravní rituál v Čechách na sklonku 17. století, Dějiny a současnost. Kulturně historická revue 29, č. 9, 2007, s. 40-43.

Migrace poddaného obyvatelstva v ranném novověku. Nová heuristická východiska a metodické přístupy, Forum Statisticum Slovacum 3, 2007, s. 168-173.

Nemanželská sexualita, svatební konsens a sociální disciplinace poddaného

obyvatelstva na panství Hluboká nad Vltavou (1661-1760), in: Eduard Maur - Alice Velková (edd.), Rodina a domácnost od 16. do 20. století, Praha 2006 (Acta

Universitatis Carolinae - Philosophica et Historica 2, Studia Historica 50), s. 31-49.

Dvojím metrem. Trestní praxe patrimoniální jurisdikce v raném novověku, in: Václav Bůžek - Jaroslav Dibelka (edd.), Člověk a sociální skupina ve společnosti raného novověku, České Budějovice 2007 (= OH 12), s. 291-313.

Modernizační teorie a kriminologická bádání, Časopis Matice moravské 128, 2009, s. 381-411.

Hmotná kultura a projevy mentality venkovské společnosti (jižní Čechy, 17. - 18. století), Český lid 96, 2009, s. 1-34 (spoluautor Josef Grulich)

The mentality of rural population in the light of material culture (south Bohemia, seventeenth and eighteenth centuries). Historica. Historical Science in the Czech Republic 14, 2010, s. 125 - 178 (spoluautor Josef Grulich)

Velká voda, povodně, záplavy a výtopy na Lužnici, Vlastivědný sborníky Dačicka, Jindřichohradecka a Třeboňska, 22, 2010, s. 34-52.

Hluboká nad Vltavou. Územní, hospodářský, demografický a správní vývoj panství do konce patrimoniálního období, Archivum Trebonense 12, 2011, s. 313 - 326.

Sociální původ, vzdělání, kariérní strategie a motivace patrimoniálních úředníků (Schwarzenberská vrchnostenská správa na panství Hluboká nad Vltavou v 17. a 18. století), Sborník archivních prací 61, 2011, s. 435 - 463.

Intensificafiton, Not Specification: On the Development of a South-Bohemian Manorial Estate in the 19th Century, Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen, vol. 15, 2012, pp. 28 - 40.

Zrušení poddanství a jeho důsledky na změny zemědělské výroby třeboňského velkostatku, Vlastivědný sborníky Dačicka, Jindřichohradecka a Třeboňska, 23, 2012, s. 38-57.

Z poddaného sirotka urozeným vladykou. K sociální a geografické mobilitě a kariérním strategiím 1. poloviny 17. století, Folia historica bohemica 27, č. 2, 2012, s. 237-261.

Historická kriminologie: témata, modely, metody, in: Ivana Zoubková - Jana Firstová (edd.), Kriminologie, aktuální problémy, Praha 2013, s. 38-45.

Alternativní mechanismy sociální kontroly aneb proč nepočítat kriminalitu, Právně historické studie, 43, (předpokládané vydání 2012)

Recenze, anotace a zprávy z konferencí

Karl Härter, Policey und Strafjustiz in Kurmainz. Gesetzgebung, Normdurchsetzung und Sozialkontrolle im frühneuzeitlichen Territorialstaat, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann 2005, 1247. In. Český časopis historický 106, 2008, s. 695-697.

Specializace zemědělské výroby a formy vývoje venkova, Český časopis historický 106, 2008, s. 483-485.

Karl Härter, Policey und Strafjustiz in Kurmainz. Gesetzgebung, Normdurchsetzung und Sozialkontrolle im frühneuzeitlichen Territorialstaat, Vittorio Klostermann GmbH, Frankfurt am Main 2005 (= Studien zur europäischern Rechtsgeschichte. Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für europäischen Rechtsgeschichte Frankfurt am Main, Bd. 190.1), 1247. In. Právně historické studie 41, 2012, s. 381-385.

Teraza SIEGLOVÁ, Soudové zisku nenesou. Spory obyvatel městeček pardubického panství v 16. a 17. století, Brno, Matice moravská 2011, 386 s. In. Český časopis historický 111, 2013, s. 612-616.